ویژه نامه آن یگانه مرد – کتاب اول آرمانگرا

یادنامه زنده یاد حسن شایانفر

62

دانلود

کتاب آرمان / کتاب یکم / پاییز ۱۳۹۵

ضمیمه نشریه دانشجویی تحلیلی آرمان گرا / شماره۲۱

به کوشش : مهدی عجم

مدیر هنری : محمد حسین حریری منش

ناظر چاپ : مجتبی نادری

ناشر : حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)  ۰۹۳۶۲۸۹۶۸۶۱-۰۹۳۸۷۴۴۹۴۹۰

روابط عمومی : آدرس : تهران ، ونک ، ملاصدرا ، شیخ بهایی ، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ، حوزه بسیج دانشجویی ،نشریه آرمان گرا  ۸۸۶۲۰۸۲۶

سایت:

www.armangera.ir

www.bubasij.ir