شهر ۰۸

و اما قصه پر غصه حجاب!

و اما قصه پر غصه حجاب!

دکتر علی اصغر آقاجانی متخصص رادیولوژی

100_31

به نظرم معضل بی بندوباری وولنگاری فرهنگی ملی که یکی ازنمادهایش وضع نامناسب حجاب درجامعه است چندین علت، تسهیل کننده، تشدیدکننده ومخرب دارد

به مواردی ازآن درحددرک خودم اشاره می کنم؛

۱- ریشه اصلی قدیمی درپایه فرهنگی مملکت است که درقضیه کشف حجاب وبعدآن توسط مقامات پهلوی بی بندوباری درحدوسیع درجامعه نشرداده شد وبنیانهای فمری رابه ویژه درمناطق شهری متزلزل کردومامواجه بانسلی بودیم که ازآن همه آزادی پبی بندوباری شایدکامجوییهای نامتعارف داشته وبه کامشان این حرام دلچسب آمده بودوتغییرمذاق آنهاسخت بود،

دراین بحبوحه انقلاب نیزپیروزمیگرددوالبته اکثریت انقلابیون متدینین ومحجبه هابودندواین تقابل بعدازانقلاب واجباری شدن تدریجی حجاب بیشترشد،

ضمنامقامات دولتی مادردول اول انقلاب چندگروه بودند:

گروهی لیبرال بودندواصلااعتقادی به مظاهراسلام نداشتند وباادامه ولنگاری اوضاع رابهبودی ندادند

گروه دیگرمثلامذهبیون تند بی فکری همچون گنجی وهادی غفاری وامثالهم بودندکه بعدهاکلاچپ کردند،اینان بارفتارهای زشت وتندمثل پونزو…. ضدتبلیغ میکردند

ومعدودگروهی مثل شهیدبهشتی،آقایخامنه ای ونطهری بودندکه تفکردرستشان درهیاهوی قدرت طلبی چپهابه جای خاصی نرسیدودرنهایت حجاب باآن تحکم سخت ورفتارهای غلط اجبارشد،بدون زمینه چینی وفرهنگ سازی والگوسازی صحیح وشدحجاب زوری!!

۲-دربحث بعدی مادولتهایی داریم که تادولت اول احمدی نژاداصلادغدغه فرهنگی نداشتندوکلا ضدفرهنگ بودن وهرازچندگاهی حتی ضددین هم رفتارمیکردند(مثل دول خاتمی) ،حتی درون دولت احمدی نژادهم مشاییون بنابرتفکرات شبه حجتیه ای مخالف ترویج مناسب حجاب بودندوتهش هم احمدی نژادرابه سمت خودبه قهقهرای فرهنگی بردند!!

۳-عدم الگوسازی، فرهنگ سازی وزمینه چینی فرهنگی ملی که دراین موردصداوسیماوسینماو…..بسیارضعیف عمل کرده

حجاب مناسب راترویج نداده وبرعکس اکثراوقات ضدحجاب عمل کرده است

مثلادرفیلمهااکثرازنان محجبه فقیروبیچاره اندوافرادموفق وپولداربدحجاب بوده اند

۴- تبلیغات وسیع ماهواره هاوارگانهای غیررسمی مثل شبکه های مجازی که بازهم بدون زمینه سازی فرهنگی واردخانه هاوگوشیهای هوشمندشده وهمچنان داردقربانی میگیردوعملا جبهه انقلاب دراین زمینه کارخاصی نکرده است

۵- برخی رفتارهای غلط نیزبه حجاب گریزی منتج میشپد

اجباربه سرکردن چادردربرخی اماکن غیرمربوط مثل دانشگاه آزاد، برخی ادارات، زندانهاودادگاهها(این یکی فاجعه است که دردادگاه زنان مجرم راچادرسرمیکنند)، برخی اماکن عموی، بیمارستانهاو….. که اکثراهمراه بارفتارزشت وتندماموران مربوطه می باشدکه همگی دافعه ایجادمیکنند

بدنیست بدانیم دربیت رهبری به حجاب، آرایش ولباس کسی کاری ندارند

ماجلوترازآقا وکاتولیک ترازپاپ زیادداریم

۶- عدم تبین والگوسازی درسطوح مختلف

خانواده، مهدکودک، مدارس، دانشگاههاو….

وبرعکس انجام دوره های متعددبی نتیجه درترویج حجاب و….

۷-بازهم ضعف شدید صداوسیمارادرنقدونفی مستدل ظواهربی دینی ازجمله بی حجابی وعدم تولیدبرنامه های محتوامحورجذاب دراین زمینه

وحال پیشنهادات

۱-بنده باهرگونه اقدام خشن دربرخوردتندبابدحجابی به غیرازمواردسازمان یافته مخالفم وبه نظرم نتیجه معکوس داده وفردراجری تر می کند

پیشنهاددارم به جای گشت ارشاد ساختارهای متعددحمایتی وتشویق بانوان محجبه راه اندازی گردد

مثل تشویق عمومی درمعابر، ادارات، ارگانهاو….

گشت ترویج حجاب باتشویق زیبای عابران وشهروندان رهگذر

۲-تسهیل شرایط ازدواج

معضل اصلی جلوه نمایی دختران بی شوهروچشم چرانی است

ازدواج آسان البته باترویج چاشنی غیرت بین مردان جامعه که این خودمعضل دیگری است

۳-حمایت ارگانیک وسازمان یافته درادارات وسازمانهااززنان محجبه بدون حرکات بی منطق

ساخت انواع محتوا اعم ازسریال وفیلم سینمایی وکتاب.۴-

۵-ورودجدی به شبکه های اجتماعی وترویج والگوسازی ازآن طریق به شکل وسیع ، هدفمندوکانالیزه

دقیقا روشی که دشمن درتخریب دین ومظاهرش مثل حجاب به کارگرفته است

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *